Τα νέα της εβδομάδας

  • Home

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημιουργίας της ΟΑΚ Α.Ε !

Σε συνέχεια του  Ν. 4138/19-03-2013 περί «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 72/19-03-2013).την Πράξη Συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού διακαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» (ΦΕΚ 1473/18-06-2013) και τον ορισμό Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ 284/20-06-2013) ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημιουργίας της εταιρείας Ο.Α.Κ Α.Ε . Στην συνέχεια ολοκληρώθηκε η σύνταξη και έγκριση του καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 2733/25-10-2013) καθώς και ο εσωτερικός κανονισμός (ΦΕΚ 2836/7-11-2013) .

Ισολογισμός 1ης Εταιρικής Χρήσης Ο.Α.Κ. Α.Τ ( περίοδος 1/1/13-31/12/2013)

Στα πλαίσια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ο Οργανισμός ανακοινώνει την πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, τον Ισολογισμό της 1ης Εταιρικής Χρήσης Ο.Α.Κ. Α.Τ ( περίοδος 1/1/13-31/12/2013) και τα σχετικά προσαρτήματα τα οποία θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ανακοίνωση Πρόσκληση Προμήθειας Φαρμακείων Αυτοκινήτων

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. προκειμένου  να καλύψει ανάγκες του για προμήθεια φαρμακείων αυτοκινήτων καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές σύμφωνα με την επισυναπτόμενη πρόσκληση ανακοίνωση .

Ανακοίνωση Πρόσκληση Προμήθειας Ατομικών Μέσων Προστασίας

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. προκειμένου  να καλύψει ανάγκες του για προμήθεια ατομικών μέσων προστασίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές σύμφωνα με την επισυναπτόμενη πρόσκληση ανακοίνωση .

More Articles...

Χάρτης

Συγκοινωνίες Μεταφορές Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη  & Ευρωπαικά Προγράμματα

 

Υδατικού Πόροι και Περιβαλλοντικές Υποδομές