Τελευταία Νέα - Εκδηλώσεις

  • Home

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημιουργίας της ΟΑΚ Α.Ε !

Σε συνέχεια του  Ν. 4138/19-03-2013 περί «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 72/19-03-2013).την Πράξη Συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού διακαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» (ΦΕΚ 1473/18-06-2013) και τον ορισμό Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ 284/20-06-2013) ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημιουργίας της εταιρείας Ο.Α.Κ Α.Ε . Στην συνέχεια ολοκληρώθηκε η σύνταξη και έγκριση του καταστατικού της εταιρείας (ΦΕΚ 2733/25-10-2013) καθώς και ο εσωτερικός κανονισμός (ΦΕΚ 2836/7-11-2013) .

Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού:«Ασφάλιση όλων των οχημάτων – μηχανημάτων του OAK A.E. για 1 έτος».

Ανακοίνωση Πρόχειρου Διαγωνισμού

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης A.E. (ΟAK A.E.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την  παροχή της υπηρεσίας: «Ασφάλιση όλων των οχημάτων – μηχανημάτων του OAK A.E.  για 1 έτος».

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣστο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίου διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421α, του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του ΠΑΑ 2007-2013.

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου:  «Μελέτη για την ανάπτυξη των διδακτικών κτηνοτροφικών αγροκτημάτων στην Κρήτη και σχεδιασμός τουριστικών διαδρομών» Στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίου διατοπικής συνεργασίας με τίτλο  «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421α, του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του ΠΑΑ 2007-2013.

Ισολογισμός 1ης Εταιρικής Χρήσης Ο.Α.Κ. Α.Τ ( περίοδος 1/1/13-31/12/2013)

Στα πλαίσια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ο Οργανισμός ανακοινώνει την πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, τον Ισολογισμό της 1ης Εταιρικής Χρήσης Ο.Α.Κ. Α.Τ ( περίοδος 1/1/13-31/12/2013) και τα σχετικά προσαρτήματα τα οποία θα βρείτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.

More Articles...

Χάρτης

Συγκοινωνίες Μεταφορές Δίκτυα

 

Τοπική Ανάπτυξη  & Ευρωπαικά Προγράμματα

 

Υδατικού Πόροι και Περιβαλλοντικές Υποδομές